White Two-Piece Gift Boxes 10 1/2 x 10 1/2 x 5 1/2 - 50 Boxes